„Издателство Дамян Яков“ ЕООД („Доставчикът“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.

Администратор на лични данни: „Издателство Дамян Яков“ ЕООД – дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, с ЕИК 121131445, седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Н. Ракитин“ №2, и  търговски адрес гр. София, бул. „Искърско шосе“ №19, Книжна борса „Болид”, ет. 1, офис 7, тел. +359 885 439 100, имейл: office@damyanyakov.com.  Управител: Дамян Яков

Доставчикът използва лични данни по законосъобразен, справедлив и прозрачен начин.  Доставчикът събира толкова лични данни, колкото са необходими за нашата дейност, и ги използва само за законосъобразни цели и за толкова дълъг период, колкото е необходимо. Издателството защитава обработваните лични данни с подходящите мерки за сигурност.

Във връзка с услугите, предоставяни чрез уебсайта www.damyanyakov.com (“Уебсайта”) и Електронния магазин на Уебсайта, Доставчикът обработвa личните данни на Потребителите на Уебсайта. Това съобщение относно защитата на лични данни ще Ви информира кои сме ние, каква информация за Вас събираме и какво правим с нея, когато посещавате Уебсайта.

Регистрираните Потребители доброволно предоставят своите лични данни при използване на Уебсайта www.damyanyakov.com. Информацията, която те предоставят при попълването на регистрационната форма за своя потребителски профил трябва да бъде вярна, точна и актуална. Те могат да правят промени в личните си данни по всяко време, както и да изискат от Доставчика техният потребителски профил да бъде закрит, като изразят искането си за заличаване на Потребителския си профил в съобщение, изпратено на имейл office@damyanyakov.com.

При създаването на Потребителски профил регистрираните Потребители се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от Доставчика.

Какви лични данни събираме:

Ще използваме толкова данни, колкото са необходими, за да осигурим всички ползи, свързани с притежаването на Потребителски профил на Уебсайта при нас. Това означава, че ще използваме само лични данни, получени директно от Вас при регистрирането на профила. 

Доставчикът обработва следните категории лични данни във връзка с дейността на Уебсайта:

 • Идентификационни данни и данни за контакт: име и фамилия, телефонен номер, електронна поща, населено място, адрес за доставка, друга информация, предоставена по желание от Потребителя в хода на регистриране на Потребителски профил и извършване на поръчка.
 • Идентификационни данни: Единен граждански номер се предоставя с цел издаване на валидна фактура на физически лица. ЕГН се изисква само в случай, че Потребителят заяви издаването на фактура при поръчка. Трите имена (собствено, бащино и фамилно име) от документ за самоличност може да бъдат изискани за издаване на валидна фактура и проверка на самоличността при получаване на Продуктите;
 • Информация за Потребителския профил: парола, покупки, направени през регистриран потребителски акаунт, предпочитания, обратна връзка и отговори на проучвания, в случай че такива са предоставени доброволно от Потребителя;
 • Информация за транзакциите: информация във връзка с направена Поръчка и доставката на Продукти като закупени Продукти; цена и начин на плащане;
 • Потребителски предпочитания относно комуникация с нас като запитвания, искания, жалби или искове и т.н. и информацията, съдържаща се в тях (включително лични данни на трети страни), както и крайния статус на обработката на такива съобщения;
 • Информация относно регистрация: лог файлове (дата, час, IP адрес), когато това се изисква от закона, както и информация, необходима за съхраняване и възпроизвеждане на електронни изявления, направени от Потребителите на Уебсайта.

Личните данни, които регистрираните Потребители са предоставили за съхранение и обработка от Доставчика ще бъдат използвани за следните цели:

 • Комуникация с Потребителите по повод направени от тях поръчки за закупуване на Продукти чрез Електронния магазин на Уебсайта;
 • За задължителни счетоводно-финансови отчети;
 • За подобряване на работата на Уебсайта и прецизиране маркетинговата политика на Доставчика.

Къде съхраняваме Вашите данни?

Личните данни, които сме събрали от Вас, се съхраняват в рамките на България. Всеки случай на прехвърляне на Вашите лични данни ще се извършва в съответствие с приложимите закони и без нарушаване на законните Ви права.

Кой има достъп до Вашите данни?

Вашите лични данни са достъпни само за лицата, които имат нужда от данните за изпълнение на определена цел. До необходимата степен Вашите лични данни могат да бъдат споделяни с доставчици и подизпълнители (обработващи данните и техни подчинени лица), които извършват определени задачи от името на Доставчика.

Какво е правното основание за обработването на Вашите данни?

Доставчикът няма право да събира, обработва, използва, съхранява и т.н. лични данни без валидно законово основание. Законосъобразността може да произтича от Вашето съгласие, от договор, от законови задължения или от нашия законен интерес като бизнес.

Какви са Вашите права?

Право на достъп: 

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща.

Право на преносимост:

Когато Доставчикът обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

Право на коригиране:

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Ако имате профил на Уебсайта, можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си.

 

Право на изтриване:

Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от Доставчика по всяко време, освен в следните ситуации:

 • в процес на комуникация с нас по разрешаването на даден въпрос;
 • при отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена;
 • при неуреден дълг към Доставчика, независимо от начина на плащане;
 • при направена покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата трансакция според счетоводните правила.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Доставчика. Доставчикът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

Имате право да поискате Доставчикът да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:

 • ако възразите срещу обработването, основано на легитимен интерес на Доставчика, ние ще ограничим обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания.
 • ако претендирате, че Вашите данни са неточни, Доставчикът трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни.
 • ако обработването е неправомерно, можете да възразите като поискате изтриване на личните Ви данни или да поискате ограничаване на използването им
 • ако вече не се нуждаем от личните данни, но те са ни необходими за упражняване или защита на правни претенции.

Как можете да упражнявате Вашите права?
Винаги можете да се свържете с нас във връзка с обработването на личните Ви данни и да напишете “лични данни” като заглавие.

Ако имате профил в Уебсайта, можете да упражните правото си на достъп, преносимост и коригиране в страницата на Вашия профил, където можете и да изтриете профила си.

Право на подаване на жалба към надзорен орган: 
Ако имате оплаквания във връзка с начина, по който Доставчикът обработва и защитава Вашите лични данни, имате право, във всеки един момент, да отправите жалба до българският oрган за защита на личните данни или друг компетентен контролен орган.

 

Актуализиране на нашето Съобщение относно защита на лични данни:

Възможно е да актуализираме нашето Съобщение относно защита на лични данни. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия Уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени в Съобщението относно защита на лични данни.

Доставчикът няма право да предоставя личните Ви данни с търговски цели или с такива, свързани с рекламни или маркетингови дейности, на трети физически или юридически лица.

 

Доставчикът не може да откаже предоставянето на такава информация единствено ако тя е надлежно и законосъобразно изискана от оторизирани представители на компетентни държавни органи.

Потребителите имат възможност да се съгласят да получават информация за нови издания или промоционални кампании, персонални оферти за нашите продукти на предоставен от тях имейл адрес.

Потребителите могат да се откажат от получаването на тези съобщения по всяко време, като изразят отказа си със съобщение, изпратено на имейл office@damyanyakov.com. Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава отказ от приемането на настоящите Общи условия.